OGÓLNE WARUNKI USŁUG SZKOLENIOWYCH

Rozdział 1. Ogólne zasady oraz definicje
Niniejszy dokument określa ramowe zasady, zakres i warunki uczestnictwa w szkoleniach oferowanych poprzez Świeżo Malowane
Organizator – podmiot odpowiedzialny za organizację i przebieg szkoleń.
Uczestnik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zgłasza chęć uczestnictwa w szkoleniu.
Szkolenie – wydarzenie organizowane lub współorganizowane przez Organizatora szkolenie. Również rozumiane jako kurs, warsztaty lub seminarium.

Rozdział 2. Zgłoszenie
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie przez Uczestnika na stronie informacyjnej szkolenia formularza zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu.
Złożenie zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika warunków szkolenia, wynikających z zamówienia oraz niniejszych Ogólnych Warunków.

Rozdział 3. Wpisanie na listę uczestników
1. W ciągu 24 godz. od wypełnienia formularza zgłoszenia i potwierdzenia chęci uczestnictwa w szkoleniu, Uczestnik otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia jako uczestnik szkolenia.
2. Dokonanie przedpłaty w ustalonej wysokości gwarantuje Uczestnikowi rezerwację miejsca na szkoleniu.
3. Uczestnik, który poprawnie wypełnił formularz oraz zrealizował przedpłatę za wybrane szkolenie otrzyma za pomocą poczty elektronicznej potwierdzenie o rezerwacji miejsca na szkoleniu.
4. O rezerwacji kolejności miejsc na szkoleniu decyduje kolejność dokonania przedpłaty a nie kolejność dokonania zgłoszenia.
5. Ilość miejsc na szkoleniach jest ograniczona.

Rozdział 4. Płatność
1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty jednoznacznie wskazującej na osobę zamawiającą szkolenie. Płatność powinna być dokonana przelewem na podane konto nie później niż 7 dni od daty wypełnienia formularza zgłoszeniowego. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko uczestnika/nazwę, w przypadku gdy zamawiającym jest osoba prawna – nazwę firmy zamawiającej szkolenie oraz nazwę szkolenia.
2. W przypadku odwołania szkolenia, kwota wpłacona na konto Dostawcy zostanie zwrócona w terminie 7 dni roboczych, na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika.

Rozdział 5. Rezygnacja
1. W przypadku złożenia rezygnacji przed terminem szkolenia przez Uczestnika, kwota dokonanej przedpłaty nie jest zwracana.
2. Organizator oraz Dostawca nie ponosi odpowiedzialności finansowej, w przypadku niezłożenia rezygnacji przez Uczestnika lub braku obecności uczestnika na szkoleniu.
3. W przypadku braku możliwości udziału w szkoleniu z przyczyn niezależnych od Uczestnika, Organizator dopuszcza możliwość udziału w szkoleniu innego Uczestnika w miejsce wcześniej zgłoszonej osoby.

Rozdział 6. Informacje dodatkowe
1. Każdy Uczestnik po odbytym szkoleniu otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.
2. Organizator, jak również Dostawca, zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych, najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia.
3. Organizator, jak również Dostawca, zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji programu szkolenia, w merytorycznie uzasadnionych przypadkach.
4. Szkolenia stanowią zebrany zestaw zagadnień i materiałów dydaktycznych, które są osobistymi opiniami Organizatora bądź Dostawcy, w związku z czym Organizator bądź Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za dalsze użycie zaprezentowanych na szkoleniach informacji.
5. Wszelkie uwagi dotyczące warunków płatności, a także jakości i przebiegu szkolenia oraz pisma reklamacyjne należy przesyłać e-mailem w terminie do 7 dni po zakończeniu szkolenia na adres swiezomalowanekursy@gmail.com. Terminowe zgłoszenie uwag jest podstawą do rozpatrywania reklamacji.
6. Podczas szkoleń obowiązuje zakaz ich rejestrowania w formie wideo. Dozwolona jest rejestracja szkoleń w formie zdjęć, jednak tylko i wyłącznie na użytek własny. Wszelkiego rodzaju publikowanie lub rozpowszechnianie zdjęć wykonanych podczas szkoleń bez zgody Organizatora jest zabronione.
7. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do rejestrowania przebiegu szkolenia w formie nagrań wideo oraz w formie fotograficznej na co uczestnik szkolenia wyraża zgodę poprzez akceptację niniejszego regulaminu.
8. W przypadku uszkodzenia sprzętu (lub jego elementów) udostępnianego w trakcie szkoleń przez Uczestnika szkoleń, skutkuje obciążeniem Uczestnika kosztami naprawy tegoż sprzętu.
9. Podczas niektórych ze szkoleń uczestnicy pracują z niebezpiecznymi substancjami i mieszaninami chemicznymi takimi jak: farby czy rozpuszczalniki. Podczas tych szkoleń uczestnik może być narażony na szkodliwe ich działanie.

Rozdział 7. Promocje oraz stałe zniżki
1. Organizator proponuje stałe zniżki oraz okresowe promocje na wybrane szkolenia i kursy.
2. Z promocji może skorzystać każda osoba, która zarezerwuje miejsce na kursie lub szkoleniu.
3. Promocje i stałe zniżki nie łączą się ze sobą.

Rozdział 7. Postanowienia końcowe
Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług Szkoleniowych stanowią integralną część zamówienia, zgodnie z art. 384 Kodeksu cywilnego.
Ewentualne spory wynikające z umów zawartych w oparciu o niniejsze Ogólne Warunki rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora
Ogólne Warunki Świadczenia Usług Szkoleniowych obowiązują od dnia 1 stycznia 2016 roku.